PARTNERSTWO STRATEGICZNE ERASMUS PLUS KA2 „VET” - EILM

Celem projektu jest skoncentrowanie się na potrzebach edukacji zawodowej, szczególnie w zakresie poradnictwa zawodowego.

Zgodnie z badaniami ekspertów projektu (reprezentujących wszystkich partnerów) oraz dostępną literaturą, konieczna jest aktualizacja narzędzi i testów, stosowanych od lat oraz metodologii wspierania decyzji zawodowych i rozwoju zawodowego osób w okresie przejściowym oraz osób długotrwale bezrobotnych.

Dotychczasowe narzędzia oraz metody wsparcia rozwoju zawodowego wymagają aktualizacji, adaptacji do potrzeb młodych obywateli UE, co oznacza, że ​​doradcy (pracujący w szkołach, agencjach zatrudnienia, trenerzy itp.) potrzebują nowych  – nowoczesnych narzędzi, uławiających im pracę zawodową.

Konsorcjum skoncentruje się na wspieraniu inteligencji emocjonalnej i umiejętności społeczno-emocjonalnych osób młodych/bezrobotnych/szukających pracy dzięki:

Analizie sytuacji na rynku pracy, dostępności i atrakcyjności narzędzi wspierających doradztwo zawodowe;

Dzielenie się doświadczeniami i metodologiami partnerów biorących udział w projekcie w zakresie metod i narzędzi i możliwości ich wykorzystania w ramach podnoszenia kompetecji w zakresie inteligencji emocjonalnej.

Zapewnienie trenerom/doradcom zawodowym dostępu do szkolenia podnoszącego  umiejętności społeczno-emocjonalne: edukatorzy i trenerzy VET są często specjalistami w swoich przedmiotach technicznych, ale brakuje im umiejętności emocjonalnych i kompetencji opracowanych w celu radzenia sobie ze złożonymi sytuacjami społeczno-emocjonalnymi, jakie mogą napotkać w klasie

Projekt koncentruje się na szkolnictwie zawodowym oraz kadrą w obszarze szkolnictwa zawodowego jako GRUPIE DOCELOWEJ, w szczególności: doradców zawodowych, trenerów, psychologów, konsultantów, trenerów kariery (1.) i osób uczących się VET (2.).

Doskonalenie umiejętności powyższych grup docelowych pozwoli na podniesienie poziomu jakości poradnictwa zawodowego oraz łatwiejsze odnajdywanie się osób młodych, bezrobotnych na rynku pracy.

W związku z kryzysem gospodarczym w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych

Osoby długotrwale bezrobotne muszą nie tylko doskonalić swoje umiejętności techniczne, ale także mają trudności z motywacją, inicjatywą i utrzymaniem pozytywnego nastawienia.

Zrozumienie tego jest kluczem do poprawy ich szans na zatrudnienie.

Profesjonaliści, którzy uczą długotrwale bezrobotnych, muszą znać nie tylko treść techniczną, ale także proces nauczania i uczenia się.

Niezbędne jest wyposażenie nauczycieli w emocjonalne umiejętności rozpoznawania potrzeb uczestników kursu, radzenia sobie z ich niską samooceną, frustracją, gniewem i rozpaczą.

CELE:

Poprawa jakość pracy doradców, przy wykorzystaniu testu/przewodników online lub sesje indywidualnych (IO1-IO4)

Opracowanie  innowacyjnych zasobów dydaktycznych, wspierających kompetencje samych doradców w zakresie umiejętności emocjonalnych (O1-O4).

Opracowanie platformy z narzędziem do samooceny umiejętności emocjonalnych, oraz materiałami wspierającymi pracę doradców zawodowych/nauczycieli, trenerów. (IO1-IO3).

Ewaluacja jakości  narzędzi opracowanych w projekcie poprzez konsultacje z zainteresowanymi stronami, partnerami stowarzyszonymi i pośrednimi grupami docelowymi.

Promowanie informacji na poziomie lokalnym/regionalnym/krajowym i międzynarodowym poprzez wykorzystanie sieci partnerów

Celem długofalowym projektu jest poprawa jakości procesu nauczania i uczenia się poprzez rozwijanie umiejętności emocjonalnych wśród doradców w szkolnictwie zawodowym, zwiększenie skuteczności wspierania, w szczególności osób młodych na rynku pracy

Trening umiejętności emocjonalnych dla doradców umożliwi podniesienie poziomu kompetencji własnych, w zakresie zarządzania emocjami, wykorzystania nowych narzędzi, technologi, metod pracy i będzie miał pozytywny wpływ na rozwój zawodowy i przyszłą karierę.

Nowe narzędzia i metody pracy będą miały pozytywny wpływ na karierę zawodową  doradców i edukatorów.

Projekt wygeneruje pozytywny WPŁYW:

Szkolenie trenerów osób długotrwale bezrobotnych, które aktywnie poszukują pracy, zwłaszcza osób zagrożonych wykluczeniem i bezbronnością.

Pomoże uczniom szkół średnich, zawodowych rozwoju kariery zawodowej.

contattaci
su Whatsapp

Vuoi contattarci per partecipare ad un corso e riqualificarti nel mondo del lavoro?
Scrivici direttamente tramite WhatsApp.
Lo staff di Eduforma risponderà a tutte le tue domande!

391 7549842